Accéder directement au site de la Fondation (en français)

 

Naam : Stichting Lycée Français des Pays-Bas/Stichting Franse school in Nederland

RSNI : 008846583

Contactgegevens

Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Adres : Scheveningseweg 237, Den Haag 2584 AA

Telefoon : +31 70 306 69 20

http://www.fondation-lycee-francais-pays-bas.nl

 

Onderwerp van de Stichting

De stichting heeft als algemeen doel elk project dat het functioneren van de Franse school wil verbeteren of hierbij begeleiding wil bieden te bestuderen (artikel 2 van de statuten).

De grote lijnen van tussenkomst en ondersteuning

De prioriteit van de stichting is het stimuleren en financieel begeleiden van projecten die een betere kennis van Nederland alsook een betere integratie in de internationale omgeving mogelijk maken.

Projecten die de leerlingen in staat stellen informatie in te winnen over verder studeren en/of universitaire studies in Nederland worden met voorrang behandeld. Verder worden ook projecten die contacten leggen met Franse bedrijven, die gevestigd zijn in Nederland, als prioritair beschouwd. 

Ten slotte kunnen projecten betreffende meubilair en lokalen ook bestudeerd worden als de school niet in staat is deze te financieren.

De doelstelling is een politiek van lange duur te volgen met een visie op lange termijn. Dit alles verloopt in samenwerking met de directie van de school in Den Haag en Amsterdam.

 

Organisatie van de Raad van Bestuur

De ambassadeur van Frankrijk is de ere President van de Stichting.

De stichting wordt geleid door de raad van Bestuur, bestaande uit 6 leden die gedomicilieerd zijn in Nederland.

Een van de leden In de raad van Bestuur is een vertegenwoordiger van de economische wereld. Deze vertegenwoordiger wordt benoemd voor een periode van 2 jaar door de ambassadeur van Frankrijk in Nederland. De 5 overige leden van de raad van bestuur zijn vertegenwoordigers van de ouders van de leerlingen. Ook zij worden verkozen voor een periode van 2 jaar.

De raad van bestuur stemt voor een voorzitter, een vice voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De functies binnen de raad van bestuur liggen vast voor 1 jaar en de diverse functies zijn herkiesbaar.

De voorzitter, vice voorzitter, penningmeester, en secretaris hebben als missie de werken en taken van de raad van bestuur voor te bereiden. Zij nemen ook beslissingen in naam van de raad van bestuur.

 

Naam van de leden van de raad van bestuur

Régis QUELAVOINE                    Voorzitter

Hélène LEMOING                        Vice-voorzitter

Jean-Claude CARDONNEL           Penningmeester

Jean Jacques CRIQUI                  Secretaris

Marcel GUINCHARD

 

Salaris en andere vergoedingen

Alle leden van de stichting zijn vrijwilligers.

 

Gefinancierde projecten en lopende projecten.

Année 2016-2017

-5.000 euros pour la Caisse de solidarité du Lycée

-5.000 euros pour le financement de micro-projets du Lycée

-5.000 euros pour le MFNU

-3553 euros pour le projet équipement en instruments de musique du Lycée

 

Année 2015-2016

-6.000 euros pour la Caisse de solidarité du Lycée

-5.000 euros pour le financement de micro-projets du Lycée

-5.000 euros pour le MFINUE

-5.800 euros pour le projet Web-Radio du Lycée

- acquisition d'un terrain situé Kerklaan 117 et location de ce terrain au Lycée dans le cadre du projet d'extension de l'école primaire

 

Année 2014-2015 

- 4.000 euros pour la Caisse de solidarité du Lycée

- 7.500 euros pour le projet auteurs-illustrateurs

- 5,000 euros pour les 10 ans du MFINUE

- Etude pour une participation à un projet immobilier d’extension du Lycée

 

Financiele informatie

In toepassing van de statuten van de stichting, heeft de raad van bestuur als doelstelling het behoud van start-kapitaal en de reserves te waarborgen. Dit gebeurt middels een storting op depot rekeningen (spaarrekeningen) bij gerenommeerde en financieel solide banken. De interesten aldus ontvangen worden gebruikt voor financieren van projecten die de Franse school in Nederland (Den Haag en Amsterdam) en haar leerlingen ten goede komen.

Overzicht jaar 2015 (1/1/2015 tot 31/12/2015)

Le bilan de l'exercice 2015 clos le 31 décembre est présenté ci-dessous. Les faits principaux de l'exercice 2015 sont les suivants :

 - Le capital et les réserves de la Fondation (TOTAL PASSIF) sont stables en passant de 2,123,886 € au 31/12/2014 à 2,117,815 € au 31/12/2015. 

- Suite à l'acquisition d'un terrain situé Kerklaan 117 le 19 juin 2015 pour la somme de 330,000 €, les actifs de la Fondation sont désormais constitués des avoirs bancaires sur les comptes ABNAMRO et RABOBANK d'un montant de 1,774,506 € au 31/12/2015 (contre 2,106,081 € au 31/12/2014 soit -331,575 €) et de la valeur du terrain acquis soit 330,000 €.

- Les produits à recevoir figurant à l'actif du bilan, soit 13,309 €, sont les intérêts bancaires relatifs à l'année 2015 (4ème trimestre 2015, année 2015 selon les comptes ABNAMRO et RABOBANK) qui sont versés en début d'année 2016.

- La Fondation n'a aucune dette.

- Les intérêts bancaires perçus sur nos placements sont en baisse à cause de la baisse des taux d'intérêts. Ils sont passés de 26,376 € en 2013 à 18,141 € en 2015. Le montant des projets financés par la Fondation est resté stable en passant de 21,500 € en 2014 à 21,800 € en 2015, sur la base des versements effectués au Lycée Français sur l'année calendaire 2015 (=exercice comptable). Les projets sont décidés et suivis par année scolaire, à cheval sur deux exercices comptables. 

- Le lycée va verser un loyer annuel de 5,000 € à la Fondation selon les conditions du bail signé avec la Fondation pour la location du terrain Kerklaan 117. En 2015 un loyer pro-rata temporis a été perçu pour un montant de 1458,31 €.

 

BALANS op 31 DECEMBER 2015 (Balance Sheet)

 

ACTIEF

 31 DECEMBER 2015

 

2014

Euro

Euro

 

Euro

 

 

 

 

 

 

         

Immobilisations - Terrain

330 000

 

   

 

 

330 000 

 

 

Créances

 

 

 

 

 

Produits à recevoir

13 309

 

 

22 280

 

 

 

13 309

 

22 280

Disponibilités 

 

 

 

 

 

ABN-AMRO Investment account

-

 

 

-

 

ABN-AMRO current account

448

 

 

360

 

ABN-AMRO vermogens spaarrekening

1 000 000

 

 

1 000 000

 

RABO Bonusrekening

522 050

 

 

518 191

 

RABO current account

543

 

 

696

 

ABN-AMRO Business deposit

250 190

 

 

586 747

 

 

 

1 774 506

 

2 106 081

TOTAAL ACTIEF (TOTAL ASSETS)

 

2 117 815

 

2 123 886

 

 

 

 

 

 

PASSIEF

 31 DECEMBER 2015

 

2014

Euro

Euro

 

Euro

 

 

 

 

 

 

KAPITAAL EN RESERVES (EQUITY)

 

 

 

 

 

Legale depots

45

 

 

45

 

Reserves

2 123 841

 

  

2 121 875

 

Jaarresultaat (result of the year)

-6 070

 

  

1 966

 

 

 

2 117 815

  

2 123 886

Korte termijn schulden (SHORT-TERM DEBT)

 

 

 

 

 

Andere schulden

 

 

 

 

TOTAL PASSIEF (TOTAL LIABILITIES & EQUITY)

 

2 117 815

 

2 123 886

 

 

Overzicht jaar 2014 (1/1/2014 tot 31/12/2014)

The balance sheet of the Fondation at the end of the fiscal year 2014 (ending 31/12/2014) is presented in the hereunder tables. Salient features of the fiscal year 2014 are the following :

 
- Fondation's capital & reserves (=Total Liabilities) have been consolidated during the year, from 2,121,920 € at 31/12/2013 to 2,123,886 € at 31/12/2014.
 
- Fondation's reserves are represented by the cash available in our bank accounts (ABNAMRO and RABOBANK) on the assets side of the balance sheet. Disponibilities have slightly increased from 2,099,640 € at 31/12/2013 to 2,106,081 € at 31/12/2014.
 
- Products to be received on the assets side represent the interests related to the fiscal year 2014 but which are paid to the Fondation at the beginning of the following year 2015 (interest of the 4th Quarter 2014 and/or of the full year 2014 depending on each bank deposit account contractual mechanism).
 
- Fondation has no debt.
 
- Interest received from bank deposit accounts are declining year-on-year due to the fall of the bank interest rates. They have evolved from 34,143 € in 2013 down to 26,376 € in 2014. The amount of the projects financed by the Fondation have Evolved from 14,500 € in 2013 to 21,500 € in 2014, on the basis of the donations paid to the French School during the calendar year 2014 (= Fondation fiscal year). All projects are developed, approved and monitored according to the School calendar from September to July, therefore across two fiscal years for the Fondation accounts.
 

BALANS op 31 DECEMBER 2014 (Balance Sheet)

 

ACTIEF

 31 DECEMBER 2014

 

2013

Euro

Euro

 

Euro

 

 

 

 

 

 

ACTIEF CIRCULANT (CURRENT ASSETS)

 

 

 

 

Vorderingen

 

 

 

 

 

Tegoeden (deferred income)

17 805

 

 

22 280

 

 

 

17 805

 

22 280

Beschikbaar Geld (CASH at BANK)

 

 

 

 

 

ABN-AMRO Investment account

-

 

 

-

 

ABN-AMRO current account

448

 

 

360

 

ABN-AMRO vermogens spaarrekening

1 000 000

 

 

1 000 000

 

RABO Bonusrekening

518 191

 

 

512 967

 

RABO current account

696

 

 

814

 

ABN-AMRO Business deposit

586 747

 

 

585 500

 

 

 

2 106 081

 

2 099 640

TOTAAL ACTIEF (TOTAL ASSETS)

 

2 123 886

 

2 121 920

 

 

 

 

 

 

PASSIEF

 31 DECEMBER 2014

 

2013

Euro

Euro

 

Euro

 

 

 

 

 

 

KAPITAAL EN RESERVES (EQUITY)

 

 

 

 

 

Legale depots

45

 

 

45

 

Reserves

2 121 875

 

  

2 105 113

 

Jaarresultaat (result of the year)

11 966

 

  

16 762

 

 

 

2 123 886

  

2 121 920

Korte termijn schulden (SHORT-TERM DEBT)

 

 

 

 

 

Andere schulden

 

 

 

 

TOTAL PASSIEF (TOTAL LIABILITIES & EQUITY)

 

2 123 886

 

2 121 920

 

Overzicht jaar 2013 (1/1/2013 tot 31/12/2013)

De jaarbalans van 2013, afgesloten op 31 december staat hieronder. De belangrijkste punten van de jaarbalans van 2013 zijn:

-de reserves van de stichting zijn licht gestegen van 2105159 op 31/12/2012 naar 2121920 euro op 31/12/2013, in lijn met de doelstellingen van de stichting.

-de reserves bevinden zich op het actief van de stichting op de rekening bij ABNAMRO en RABOBANK. Het beschikbare kapitaal is gestegen van 2078472 euro op 31/12/2012 naar 2099640 op 31/12/2013.

-de inkomsten op het actief van de balans zijn de spaarinteresten van het 4de trimester van 2013 van de 2 spaarrekeningen bij ABNAMRO en RABOBANK. Ook de spaarinteresten van het jaar 2013 van de 2de spaarrekening bij de ABNAMRO, die gestort worden begin 2014, staan op het actief van het jaarbalans.

-de stichting heeft geen schulden

-om het overzicht te vereenvoudigen werd 1 van de 4 spaarrekeningen bij de ABNAMRO in april 2013 afgesloten. De stichting beschikt nu dus over 3 rekeningen bij de ABNAMRO (1 lopende rekening en 2 spaarrekeningen) en 2 rekeningen bij de RABOBANK (1 lopende rekening en 1 spaarrekening).

-de daling van de spaarinteresten heeft als gevolg dat de inkomsten van de spaarinteresten op de spaarrekeningen gedaald zijn. De spaarinteresten zijn aldus gedaald van 42774 euro in 2012 naar 34143 euro in 2013. Dit heeft een direct gevolg op de mogelijkheid om projecten te financieren.

BALANS op 31 DECEMBER 2013 (Balance Sheet)

 

ACTIEF

31 DECEMBER 2013

 

2012

Euro

Euro

 

Euro

 

 

 

 

 

 

ACTIEF CIRCULANT (CURRENT ASSETS)

 

 

 

 

Vorderingen

 

 

 

 

 

Tegoeden (deferred income)

           22 280  

 

 

           26 687 

 

 

 

           22 280

 

           26 687  

Beschikbaar Geld (CASH at BANK)

 

 

 

 

 

ABN-AMRO Investment account

                 -    

 

 

           11 867  

 

ABN-AMRO current account

               360

 

 

            1 820  

 

ABN-AMRO vermogens spaarrekening

      1 000 000

 

 

      1 000 000  

 

RABO Bonusrekening

         512 967

 

 

         505 892  

 

RABO current account

               814

 

 

               920  

 

ABN-AMRO Business deposit

         585 500

 

 

         557 973  

 

 

 

      2 099 640

 

      2 078 472  

TOTAAL ACTIEF (TOTAL ASSETS)

 

      2 121 920  

 

      2 105 159  

 

 

 

 

 

 

PASSIEF

 31 DECEMBER 2013

 

        2 012  

    Euro

     Euro

 

      Euro

 

 

 

 

 

 

KAPITAAL EN RESERVES (EQUITY)

 

 

 

 

 

Legale depots

                 45  

 

 

                 45  

 

Reserves

      2 105 113  

 

  

      2 111 092  

 

Jaarresultaat (result of the year)

           16 762  

 

  

-           5 978  

 

 

 

      2 121 920  

  

      2 105 159  

Korte termijn schulden (SHORT-TERM DEBT)

 

 

 

 

 

Andere schulden

 

 

 

 

TOTAL PASSIEF (TOTAL LIABILITIES & EQUITY)

 

      2 121 920  

 

      2 105 159  

 

Overzicht jaar 2012 (1/1/2012 tot 31/12/2012)

Hieronder staat de jaarbalans van 2012 die afgesloten werd op 31 december.

De belangrijkste punten van deze jaarbalans zijn:

-het kapitaal en de reserves van de stichting (passief totaal) zijn licht gedaald van 2111,137 euro op 31/12/2011 naar 2105159 euro op 31/12/2012. Dit komt door een verlies van 5978 euro, te wijten aan een hogere investering in projecten van de school. In 2012 werd namelijk voor 44645 euro gefinancierd, terwijl in 2011 slechts voor 5000 euro gefinancierd werd. De projecten die gefinancierd worden door de stichting lopen over een schooljaar, dus niet gespreid over 2 kalenderjaren.

-de reserves bevinden zich op het actief van de stichting op een bankrekening bij de ABNAMRO en de RABOBANK. Het beschikbare kapitaal is gedaald van 2104137 euro op 31/12/2011 naar 2078472 op 31/12/2012.

-de inkomsten op het actief van de stichting, namelijk 26687 euro, zijn spaarinteresten van het jaar 2012 (4e trimester 2012, jaar 2012 volgens de rekening bij ABNAMRO en RABOBANK) die gestort worden begin 2013.

-de stichting heeft geen schulden

-de spaarinteresten die ontvangen worden op onze investeringen zijn stabiel. Ze zijn gestegen van 41412 euro in 2011 naar 42774 in 2012.

Balans op 31 DECEMBER 2012 (BALANCE SHEET)

 

ACTIEF

31 DECEMBER 2012

 

2011

Euro

Euro

 

Euro

 

 

 

 

 

 

ACTIF CIRCULANT (CURRENT ASSETS)

 

 

 

 

Vorderingen

 

 

 

 

 

Tegoeden

           26 687  

 

 

            7 000  

 

 

 

           26 687  

 

            7 000  

Beschikbaar cash geld

 

 

 

 

 

 ABN-AMRO Investement account

           11 867  

 

 

            5 855  

 

 ABN-AMRO current account

            1 820  

 

 

            2 093  

 

ABN-AMRO vermogens spaarrekening

      1 000 000  

 

 

 

 

RABO Bonusrekening

         505 892  

 

 

 

 

RABO current account

               920  

 

 

 

 

ABN-AMRO Business deposit

         557 973  

 

 

      2 096 189  

 

 

 

      2 078 472  

 

      2 104 137  

TOTAL ACTIF (TOTAL ASSETS)

 

      2 105 159  

 

      2 111 137  

 

 

 

 

 

 

PASSIEF

31 DECEMBER 2012

 

2011

Euro

Euro

 

Euro

KAPITAAL EN RESERVES

 

 

 

 

 

Legale depots

                 45  

 

 

                 45  

 

Reserves

      2 111 092  

 

 

      2 080 529  

 

Jaarresultaat

-5978

 

 

           30 563  

 

 

 

      2 105 159  

 

      2 111 137  

Korte termijn schulden

 

 

 

 

 

Andere schulden

 

 

 

 

TOTAAL PASSIEF (TOTAL LIABILITIES & EQUITY)

 

      2 105 159  

 

      2 111 137